ЗА ПРОЕКТА

Какво е ``Ентропия на думите``?

Какво е Блекаут поезия?

Това е съвременен начин на писане и визуализация, при който авторът използва вече готов текст, т. нар. основен текст, и чрез визуалното елиминиране/зачертаване на части от него оставя видими само някои думи. Воден от новия смисъл, който иска да постигне, авторът избира кои думи да остави, образувайки нов текст по форма и по смисъл – една „зачертана“ поезия. Този вид поезия има силно изразен визуален аспект с добавена артистична стойност. 

КОНТЕКСТ

„Ентропия на думите“ е творчески интердисциплинарен проект, който представя взаимодействието между сфери на науката и изкуството – ще бъдат представени някои от най-интересните физични открития и теории в световен мащаб като на базата на научни текстове, чрез техниката на blackout поезията, ще създадем ново авторско артистично съдържание. Проектът ни ще запознае публиката с някои научни аспекти, които не са широко познати, като в същото време се обръща и към професионалистите в научната сфера, предлагайки им културно съдържание, което се доближава до основните им интереси. В световен мащаб се наблюдава тенденция за създаване на връзка между изкуството и науката – един от най-новите примери за това е проектът „Dear Moon” предвиждащ изпращането в орбита на артисти от различните сектори (режисьори, танцьори, музиканти и др.) с цел вдъхновяването им за създаване на авторски продукт в сферата, в която работят. Все по-често в научните среди се търси артистичен подход към представянето на научните проблеми с цел разширяване на аудиторията – локален пример за това е създадената преди няколко години магистърска програма в Софийския университет „Астрономия и популяризация на астрономията“, както и разговорите от програмата на Ratio. Вярваме, че нашият проект „Ентропия на думите“ се вписва в актуалната нужда от „отваряне“ на съвременното изкуство към други дисциплини и създаването на многокомпонентни и мултидисциплинарни артистични продукти, изразени чрез нови форми.

Защо ``Ентропия на думите``?
ЕНТРОПИЯТА

Ентропията е физична величина, която представлява мярка за безпорядъка на термодинамичните системи. Според физичните закони ако в една изолирана затворена система протича термодинамичен процес, то ентропията на системата нараства и процесът е необратим. Необратимостта на ентропията е причината, поради която времето може да върви само в една посока и никога наобратно.


ИДЕЯТА

Идеята на проекта е, че ако приемем първоначалния основен текст като затворена система, то думите в него ще се стремят към максимален хаос, в който авторът, чрез външна намеса, може да придаде нов ред и смисъл. Този процес ще бъде необратим, тъй като няма как да върнем думите в първоначалното им състояние, понеже те са вече заличени или разместени.


ТЕЗАТА

Нашата теза е, че стъпвайки на предишен оригинал, ние създаваме ново произведение със своя автентичност, което може да бъде репродуцирано и според Валтер Бенямин да бъде оригинал, който се репродуцира до безкрай.

НАШАТА РАБОТА

01.

ИЗБИРАМЕ

Избираме подходящ и интересен научен текст, който да използваме за основа.

02.

ЗАЧЕРТАВАМЕ

С техниката на blackout зачертаваме излишното, докато останат само думите, които образуват новия текст.

03.

СПОДЕЛЯМЕ

Споделяме резултата онлайн в нашите социални мрежи и тук.

НИЕ СМЕ
ТЕОДОРА
ТЕОДОРА автор

СТЕФАН
СТЕФАН автор